Liên hệ

Trường Mầm Non Nông Thượng

Địa chỉ: Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Hà Thị Sen

di động: 0912819534
Điện thoại: 02813600473
Email: c0nongthuong.pgdtxbackan@backan.edu.vn